1

episodes

2

3

books

4

newsletter

4

5

6

Community Dressing

EP.6 - hindeloopen

published apr 2022

‘Community Dressing’ is a documentary series about the Dutch National Costumes. Theodorus Johannes tries to define the state of contemporary fashion consumption by looking at folkloric costumes.

 

By focusing on the almost disappeared Dutch costumes and its traditions, standards, values, creation and its passing, a glance of the costumes is being compared to today's fashion system. Various experts, craftsmen and wearers are questioned to answer the following question; How has the current fashion system changed and / or stayed the same relative to costume dressing?

 

In episode VI we look at Hindeloopen's regional dress and their frequent use of chintz, the Indian hand-painted or hand-printed cotton. Theodoor takes you to the origins of chintz, the trade relationship between the Netherlands and India, and examines what effect it has had on the current fashion system.

‘Community Dressing’ is een reeks documentaire video’s over de Nederlandse streekdrachten. Theodorus Johannes kijkt via de streekdrachten naar de stand van zaken in de hedendaagse mode-consumptie.

 

Door de bijna verloren Nederlandse streekdrachten centraal te stellen en diens tradities, normen, waarden, totstandkoming en verdwijnen te bevragen, ontstaat een blik vanuit de streekdracht op het hedendaagse modesysteem. Verschillende experts, vakmeesters en draagsters komen aan het woord om antwoord te krijgen op de volgende vraag; Waarin is het huidige modesysteem veranderd en/of hetzelfde ten opzichte van de streekdrachten?

 

In aflevering VI kijken we naar de streekdracht van Hindeloopen en hun veelvuldige gebruik van sits, de Indiase handgeschilderde of handbedrukte katoen. Theodoor neemt je mee naar de herkomst van sits, de handelsrelatie tussen Nederland en India, en gaat kijken naar wat voor effect die heeft gehad op het huidige modesysteem.

 

*DISCLAIMER

De "Friese" ondertiteling beschikbaar bij deze film staat verkeerd vermeld in de Youtube-player; de taal die u met de film meeleest is 'Hylper' (Hindelooper). Voor meer informatie over de Hylper taal raadpleegt u het Graet Hylper Wordebook.

HOW CHINTZ IS STILL IN FASHION

Bonus video

 

Gieneke Arnolli has written and published her entire career about the use of chintz in Friesland. During our visit she showed her collection of printed textiles with which she gives lectures on chintz. It becomes clear that fashion still draws inspiration from fabrics that are 300 years or older.

 

Gieneke Arnolli schreef en publiceerde heel haar carrière over sitsen in Friesland. Tijdens ons bezoek liet ze haar collectie van bedrukte textiel zien waarmee ze lezingen geeft over sits. Daarin wordt duidelijk dat mode nog steeds inspiratie put uit stoffen die al 300 jaar of ouder zijn.

 

more on the chintz cotton in bloom exhibition

Drawings by Siobhan Perera Manuelpillai

 

Siobhan is an artist and storyteller on the shores of Sri Lanka. She strives to capture emotion and authenticity in whatever she creates in hopes of a portfolio that isn’t simply seen but also resonated with. These are her illustrations of the Hindelooper costume dress.

 

Siobhan is kunstenaar en storyteller wonend in Sri Lanka. Ze streeft ernaar om emotie en authenticiteit vast te leggen in alles wat ze creëert, in de hoop  een portfolio te vormen dat niet alleen wordt gezien, maar ook weerklank vindt. Dit zijn haar illustraties van het Hindelooper kostuum.

 

Visit siobhan's carrd portfolio

Hindeloopen's REGIONAL DRESS EXPLAINED

Bonus video

 

Curious what the men and women wore in the traditional dress of Hindeloopen? This video explains what the regional dress of Hindeloopen looks like.

 

Ben je benieuwd hoe de Hindelooper man en vrouw er vroeger uit zagen? Deze video legt je uit waar de streekdracht van Hindeloopen allemaal uit bestaat.

Printing in the Katoendrukkerij

Bonus video

 

Nathalie Cassée is a collector and expert in hand-printed textiles. In 2020 she opened the Katoendrukkerij in Amersfoort, the specialized workshop for cotton printing in the Netherlands. Nathalie ensured that since October 9 2021, the craft of cotton printing was added to the Inventory of Intangible Heritage in the Netherlands.

 

Nathalie Cassée is collectioneur en expert in handbedrukte textiel. Anno 2020 runt zijn de Katoendrukkerij in Amersfoort, dé gespecialiseerde werkplaats voor katoendrukken in Nederland. Nathalie zorgde ervoor dat op 9 oktober 2021 het ambacht katoendrukken bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

 

more on de katoendrukkerij

CREATE YOUR OWN CHINTZ!

 

Inspired by a chintz worn in Friesland, Theodoor developed an illustration for a stamp. Commissioned by the Katoendrukkerij, this stamp was hand carved in India. Would you like to print with the stamp from the documentary yourself? Make an appointment at the Katoendrukkerij.

 

Geïnspireerd op een sits die gedragen is in Friesland, ontwikkelde Theodoor een patroon voor een drukstempel. In opdracht van de Katoendrukkerij is deze stempel handgesneden in India. Wil je zelf komen drukken met de stempel uit de documentaire? Maak een afspraak bij de Katoendrukkerij.

 

make an appointment by email

info@dekatoendrukkerij.nl

COMMUNITY DRESSING IS SUPPORTED BY

 

Community Dressing

EP.5 - STAPHORST

published OCT 2019

‘Community Dressing’ is a documentary series about the Dutch National Costumes. Theodorus Johannes defines the state of contemporary fashion consumption by looking through the regional costumes.

 

By focusing on the almost disappeared Dutch costumes and its traditions, standards, values, creation and its passing, a glance of the costumes is being compared to today's fashion system. Various experts, craftsmen and wearers are questioned to answer the following question; How has the current fashion system changed and / or stayed the same relative to costume dressing?

 

 

Everywhere humans gather, fashion manifests. In this episode of Community Dressing we discover how culture springs in and around communities. What role does a regional costume play in creating and maintaining a sense of community? In addition, Theodore takes the plunge with Staphorster Stipwerk.

‘Community Dressing’ is een reeks documentaire video’s over de Nederlandse streekdrachten. Theodorus Johannes kijkt via de streekdrachten naar de stand van zaken in de hedendaagse mode-consumptie.

 

Door de bijna verloren Nederlandse streekdrachten centraal te stellen en diens tradities, normen, waarden, totstandkoming en verdwijnen te bevragen, ontstaat een blik vanuit de streekdracht op het hedendaagse modesysteem. Verschillende experts, vakmeesters en draagsters komen aan het woord om antwoord te krijgen op de volgende vraag; Waarin is het huidige modesysteem veranderd en/of hetzelfde ten opzichte van de streekdrachten?

 

Overal waar mensen samenkomen ontstaat mode. In deze aflevering van Community Dressing ontdekken we hoe cultuur ontstaat in en rondom gemeenschappen. Wat voor rol heeft een streekdracht in het scheppen en behouden van een gemeenschapszin? Daarnaast gaat Theodoor de hort op met het Staphorster Stipwerk.

STAPHORST'S REGIONAL DRESS EXPLAINED

Bonus video

 

Curious how the traditional womens dress of Staphorst looks like? This short clip explains what the regional dress of would look like.

 

Ben je benieuwd hoe de Staphorster man en vrouw er vroeger uit zag? Dit korte clipje legt je uit waaruit de streekdracht van Staphorst bestaat.

 

Illustrations: Sophie Pluim

WHAT WE MUST KNOW ABOUT WEARING HIJAB

Bonus video

 

During the conversation Theodorus Johannes and Fatima Essahsah have, a few hints and highlights are marked upon that reveal the purpose of wearing a hijab. What role does a cultural symbol as a hijab play in the lives of Muslim women? Fatima explains her take on the clothing item that is much discussed in politics today.

 

In het gesprek dat Theodorus Johannes en Fatima Essahsah hebben worden een paar hoogtepunten gemarkeerd die het doel van het dragen van een hijab onthullen. Wat voor rol speelt de hijab als cultuursymbool in het leven van Moslim vrouwen? Fatima ligt haar mening toe over het kledingstuk waarover veel politieke discussies gaande zijn.

 

more on fatima essahsah

 

DESIGN YOUR OWN BONNET!

 

Want to make your own Staphorster bonnet? Download the pattern to design your own Staphorster Stipwerk (dotting) hat. Use your very own symbolism by choosing your own motifs and fabrics.

 

Wil jij je eigen slaapmuts maken? Download het patroon en afmetingen om je eigen Staphorster Stipwerk muts te ontwerpen. Gebruik je eigen symboliek door jij eigen motieven of stoffen te gebruiken.

DOWNLOAD HERE

GERARD VAN OOSTEN

Expert & Craftsman Staphorster Stipwerk

 

Craftsman Gerard van Oosten grew up in Staphorst and learned the craft of his aunt. Van Oosten uses this background and his professional painting training to maintain and develop the traditional craft of Staphorster Stipwerk. Using modern materials, techniques and applications, he passes the craft on to the next generation.

 

Meesterstipper Gerard van Oosten groeide op in Staphorst en leerde het stipwerk van zijn tante. Deze achtergrond en zijn professionele schilderopleiding gebruikt Van Oosten om het traditionele ambacht van Staphorster stipwerk te behouden en verder te ontwikkelen. Met behulp van moderne materialen, technieken en toepassingen geeft hij het ambacht door aan de volgende generatie.

 

more on gerard van oosten

DRAWINGS BY SOPHIE PLUIM

 

Punk illustration princess Sophie Pluim accompanied our documentary  with her illustrations of the Staphorst costume dress.

 

Punk illustratie prinses Sophie Pluim ondersteunde onze documentaire  ondersteund met haar illustraties van de Staphorster streekdracht.

 

Visit pluimillustration

Community Dressing

EP.4 - urk

published dec 2018

How equal are the men and women of Urk? In this episode about the regional costume of Urk, we question the role of feminism within costume dressing. On Urk you will discover that the “old fashioned” lifestyle of its inhabitants is still surprisingly contemporary.

Staan mannen en vrouwen op Urk gelijk aan elkaar? In aflevering IV  over de streekdracht van Urk bevragen we feminisme in de streekdrachten. Op Urk zul je ontdekken dat deze kleine gemeenschap een "oudewetse" levenswijze heeft die bijzonder hedendaags is.

URK'S REGIONAL DRESS EXPLAINED

Bonus video

 

Curious how the traditional mens and womens dress of Urk looked like? This short clip explains what the regional dress of would look like.

 

Ben je benieuwd hoe de Urker man en vrouw er vroeger uit zag? Dit korte clipje legt je uit waaruit de streekdracht van Urk bestaat.

 

Illustration: Arnold van Geuns, RAVAGE

How to make urker dikkoek?

Bonus video

 

Urker dikkoek (‘thick-cake’), also called 'mowers cake', is a very old dish. When Urk was still an island, mowers from the mainland came twice a year to mow Urks meadows. They got to eat dikkoek, because it filled well and laid a good foundation for the heavy work. You could have the cake made by a baker, but many fishermen's wives baked it themselves. In this video you’ll find the recipe of Urker dikkoek.

 

Urker dikkoek, ook wel 'maaierskoek' genoemd, is een zeer oud gerecht. Toen Urk nog een eiland was, kwamen twee keer per jaar de maaiers van het vasteland over om de Urker weilanden te maaien. Zij kregen dikkoek te eten, omdat het zo goed vulde en een goede basis voor het zware werk legde. Je kon dikkoek bij de bakker laten maken, maar veel vissersvrouwen bakten het zelf. In deze video vind je het recept en werkwijze van Urker dikkoek.

DRAWINGS BY RAVAGE

 

Arnold van Geuns and Clemens Rameckers form RAVAGE, a Dutch designduo working from Normandy, France. Our documentary is accompanied by Arnold's illustrations of the Urker costume dress.

 

Arnold van Geuns and Clemens Rameckers zijn samen RAVAGE, een Nederlands ontwerpduo werkend vanuit Normandie, Frankrijk. Onze documentaire wordt ondersteund door Arnold's illustraties van de Urker streekdracht.

A BRIEF EXPLANATION OF SEX AND GENDER

Bonus video

 

Every person has a certain sex and a gender identity. In this video you will be explained what de difference is between sex and gender, and which terms are used to define one’s identity.

 

Ieder mens heeft een geslacht en een genderidentiteit. In deze video wordt je uitgelegd wat het verschil is tussen geslacht en gender en welke termen daarbij gebruikt worden om iemand identiteit te definiëren.

Community Dressing

EP.3 - BUNSCHOTEN / SPAKENBURG

published MAR 2018

Discover the regional dress of Bunschoten - Spakenburg in episode III of Community Dressing. Get to know what it is like to still wear this costume in the twentyfirst century; how the Spakenburgers use color to show their state of mourning and learn why the current fashion system has become obsolete.

Ontdek de streekdracht van Bunschoten - Spakenburg in aflevering III van de Community Dressing documentaireserie. Kom te weten hoe het is om de dracht te dragen in de 21ste eeuw; hoe de Spakenburgers door kleurgebruik aangeven in welke rouwgraad zij zich bevinden en waarom het hedendaagse modesysteem dood verklaar is.

IS WEARING A KRAPLAP EVER UNCOMFORTABLE?

Bonus video

 

The kraplap of Spakenburg has become the number one show symbol in this regional dress. In my conversation with Hendrikje and Wimpje I had the opportunity to get an answer to the question on everyone's lips; is wearing a kraplap ever uncomfortable?

 

De opvallende kraplappen van Spakenburg zijn uitgegroeid tot het pronksymbool in deze streekdracht. In het gesprek met Hendrikje en Wimpje had ik de kans om de vraag op ieders lippen beantwoord te krijgen; is het dragen van een kraplap ooit oncomfortabel?

What the consumer can do to revive the fashion system

 

This much-talked-about and thought-provoking manifesto by the world’s most respected trend forecaster covers the 10 main issues that indicate the fashion industry has reached breaking point. This lead me to ask Lidewij Edelkoort herself; "what can the consumer do to revive the fashion system?"

 

Dit spraakmakende en tot nadenken stemmende manifest van 's werelds meest gerespecteerde trendvoorspeller behandelt de 10 belangrijkste kwesties die aangeven dat de mode-industrie een breekpunt heeft bereikt. Dit leidde me tot de vraag; "wat kan de consument doen om het modesysteem te doen herleven?"

 

ORDER THE ANTI_FASHION MANIFESTO HERE (€)

JOIN THE ANTI_FASHION_PROJECT

 

DESIGN YOUR OWN KRAPLAP!

 

Want to make your own kraplap? Download these instructions and measurements to design your own kraplap. Use your very own symbolism by choosing your own motifs and fabrics.

 

Wil jij ook je eigen kraplap maken? Download deze instructies en afmetingen om je eigen kraplap te ontwerpen. Gebruik je eigen symboliek door jij eigen motieven of stoffen te gebruiken.

DOWNLOAD HERE

 

KRAPLAP INSTRUCTIONAL VIDEO

RTV Bunschoten

 

Need help to stiffen your kraplap? This video by RTV Bunschoten displays in simple steps how to stiffen your kraplap after it's had washing, making it ready to use again.

 

Hulp nodig in het stijven van je kraplap? In deze video van RTV Bunschoten wordt in stappen uitgelegd hoe je na het wassen je kraplap weer stijft voor gebruik.

MAKING A KRAPLAP WITH SABINE BOLK

 

Sabine writes a blog called 'De reis naar Batik', which started out as a travel-blog but is now a place where she talks about all things Batik, Dutch (colonial) history, folk-art, Temporary Art and much more. For this episode of Community Dressing, we've tested out if we we're capable of designing and making our very own kraplap.

 

Sabine schrijft een blog genaamd 'De reis naar Batik', wat gestart is als reis-blog maar wat nu een plek is waar ze schrijft over Batik, het Nederlands (koloniaal) verleden, volkskunst, Temporary Art en veel meer. In deze aflevering van Community Dressing hebben we uitgeprobeerd of wij in staat zijn een kraplap te ontwerpen en na te maken.

 

view sabine's website

Community Dressing

EP.2 - MARKEN

published OCT 2017

The second episode is all about Marken's regional dress. Formerly an island, Marken was known to flood a few times a year, leading it's inhabitants to work on highly detailed forms of embroidery in their daily wear. Clothing pieces from Marken are far different from the rest of the Dutch National Costumes, making the inhabitants of Marken boldly unique and fiercely independent.

De tweede aflevering staat geheel in het teken van de dracht uit Marken. Het voormalige eiland stond erom bekend een paar keer per jaar te overstromen, wat ertoe leidde dat de bewoners enorm gedetailleerde vormen van borduurwerk in hun kleding verwerkte. De Marker streekdracht verschilt het meest van alle andere klederdrachten in Nederland, wat de uniekheid van de Markers onderstreept en onafhankelijk maakt.

DESIGN YOURSELF!

Marken Inspired Embroidery

 

Because I like the corsets of Marken’s regional dress so much, I made myself a jacket with Marken inspired embroidery. Develop your own skills and enhance your clothing with these simple to learn techniques.

 

Omdat ik de rijglijfjes uit de Marker klederdracht zo geweldig vind, maakte ik voor mezelf een jasje geïnspireerd op het originele borduurwerk. Ontwikkel je kundigheid en verrijk je kleren met deze simpel te leren technieken.

 

VIEW MORE DESIGN YOURSELF VIDEOS

REGIONAL DRESS OF MARKEN EXPLAINED

 

Because Marken's regional dress requires a vastly detailed  description, the documentary   only explains it's women's dress. This video gives you an idea of how the men and children's dress was been built up. All the different pieces of clothing are described in detail in the book "The Dutch National Costumes", Theodoor Molkenboer's book from 1917. The book is released in the public domain and can be downloaded here (in Dutch):

 

Omdat de streekdracht van Marken een enorm uitgebreidde en gedetailleerde beschrijving vereist, wordt in de documentaire alleen de dracht van de vrouw behandeld. Deze video geeft je ook een beeld van hoe de dracht van de mannen en kinderen is opgebouwd. Alle verschillende kledingstukken en hoe men zich aankleedt wordt uitvoerig omschreven in het boek "De Nederlandsche Nationale Klederdrachten", het boek van Theodoor Molkenboer uit 1917. Het boek is vrijgegeven in het publiek domein en hier te downloaden:

 

SOPHIE HOLTERMAN'S ILLUSTRATIONS!

 

Sophie Holterman is a fashion- and graphic designer, who designs what she prefers to call ‘wearables’ instead of fashion. Our documentary is accompanied by her illustrations of the Marken costume dress. You can download her illustrations to color and re-design Marken's dress to fit your own taste.

 

VIEW WEBSITE

DOWNLOAD EPUB

Read Online

Sophie Holterman is een mode- en grafisch ontwerpster die "wearables" ontwerpt in plaats van mode. Onze documentaire wordt ondersteund door haar illustraties van de Marker streekdracht. Download en kleur haar illustraties om het een ontwerp van je eigen smaak te geven.

 

VIEW WEBSITE

Download here   (€)

CAN THE REGIONAL DRESS OF MARKEN BE SEXY?

Bonus video

 

This fragment, which wasn't seen in the documentary, we get an answer to the question; "can Marken's costume dress be seen as sexy?". The video finds support by mediapartner Modemuze: the platform that connects a growing amount of Dutch fashion and costume collections and present them as a source of inspiration for fashion lovers, professionals and fashionistas.

 

In dit fragment, dat we niet zagen in de documentaire, krijgen we antwoord op de vraag; "kan de klederdracht van Marken ook sexy zijn?". Deze video wordt ondersteund door mediapartner Modemuze;  hét platform voor mode en kostuumerfgoed in Nederland, ter inspiratie, ontdekking en verdieping. Op dit online platform zijn de mode- en kostuumcollecties van verschillende Nederlandse musea online te vinden.

 

DISCOVER MODEMUZE

HOW TO BUILD A LIFE AROUND MARKEN EMBROIDERY?

Podcast

 

Listen to this podcast about the work of Margreet Beemsterboer and Marcella van Oost, in which they talk about their motivation behind their detailed research withing Marken's magnificent embroidery. The podcast is presented with Crafts Council Netherlands, the platform about contemporary craft.

 

Luister hier naar een fragment over het werk van Margreet Beemsterboer en Marcella van Oost. Ze vertellen over de motivatie achter het uitvoerig onderzoek naar het handwerk in de Marker streekdracht. Gepresenteerd op het podcast kanaal van Crafts Council Nederland, het platform voor het hedendaagse ambacht.

 

DISCOVER CRAFTS COUNCIL NEDERLAND

Community Dressing

EP.1 - NOORD BRABANT

published APR 2017

In this first episode I went back to my roots, on a quest for the regional costume of Noord Brabant (Southern Netherlands) from the era of the year 1900. Curious how the traditional women's dress of Brabant looked like? With contributions of Gerard Rooijakkers and Ans van den Bosch, we find out what make the women of Brabant so special.

In de eerste aflevering ging ik terug naar mijn roots en onderzocht de modedracht van Noord Brabant van omstreeks het jaar 1900. Ben je benieuwd hoe de Brabantse vrouw er vroeger uit zag? In deze aflevering in bijdragen van o.a. Gerard Rooijakkers en Ans van den Bosch wat de Brabantse vrouw zo bijzonder maakt.

Ans van den Bosch - van Dillen

Restaurateur Brabantse poffer hats

 

For 47 years, Ans van den Bosch developed and rediscovered techniques to ensure her antique collection of traditional hats from Noord Brabant would be preserved into the future.  Up to this day she has been pioneering Brabants' traditions and until her collection has been adopted in 2007, she's been a restaurateur. Her collection is permanently on display at Museum Vekemans in Boxtel. Watch this clip, a recording of her workplace in the 1980's.

 

Ruim 47 jaar herontdekte  en bewaakte Ans van den Bosch technieken om zeker te zijn dat haar antieke collectie Noord Brabantse mutsen bewaard konden blijven tot ver in de toekomst. Nog altijd is zij een bewaakster van de Brabantse tradities en tot haar collectie in 2007 werd overgenomen was ze restaurateur. Haar collectie is nu permanent te bezichtigen in het Museum Vekemans in Boxtel. Bekijk dit clipje uit de jaren 80 waarin ze geinterviewd wordt op haar werkplek.

NOORD-BRABANT'S REGIONAL DRESS EXPLAINED

 

In the first episode of the 'Community Dressing' documentary series, I went back to my roots on a quest for the regional costume of Noord Brabant (Southern Netherlands) from the era of the year 1900. Curious how the traditional women's dress of Brabant looked like? This short clip explains what the regional dress of would look like.

 

In de eerste aflevering van de "Community Dressing" documentaireserie ging ik terug naar mijn roots en onderzocht de modedracht van Noord Brabant van omstreeks het jaar 1900. Ben je benieuwd hoe de Brabantse vrouw er vroeger uit zag? Dit korte clipje legt je uit waaruit de streekdracht van Brabant bestaat.

 

Illustratie / Animation: Rob Velker VLKRO

ABOUT

CONTACT

© FRAGMENTS 2022